Ogłoszenia Lublin na Fz6.pl > Praca > Pozostałe oferty > Projekt "Aktywizacja Twoją Szansą!"

Projekt "Aktywizacja Twoją Szansą!"

Lublin 20.05.2024


Projekt „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Szanowni Państwo,
Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „PIERROT & RÓŻA” informuje, że rozpoczęto realizację projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Projekt „Aktywizacja Twoją szansą!” jest realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programy Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2025

Głównym celem Projektu jest integracja z rynkiem prazy oraz powrót na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Realizowane wsparcie przyczynić się ma do zwiększenie spójności społecznej: wspieranie aktywności włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 80 osób.
2. Wzrost umiejętności społecznego u 80 osób.
3. Rozwiązanie problemów życiowych, problem z uzależnieniami u 20 Uczestników/czek projektu.
4. Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u 80 Uczestników/czek projektu.
5. Wzrost kompetencji lub kwalifikacji zawodowych u 80 Uczestników/czek projektu.
6. Wzrost doświadczenia zawodowego u 80 Uczestników/czek projektu.
7. Wsparcie procesów wychowawczych, poprawa relacji rodzinnych.
8. Wzrost aktywności obywatelskiej, lepsze poznanie kultury i obyczajów, norm społecznych i obyczajowych.
9. Wzrost umiejętności rozbudzania potrzeb, motywacji i aspiracji życiowych 80 Uczestników/czek projektu.
Grupa docelowa:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby niezatrudnione znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, wieku 18+, zamieszkujące obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi w M. Lublin i Lubartów, w tym: osoby bierne zawodowo, osoby lub rodziny wykluczone społecznie, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie.
Zapraszamy w szczególności:
• Kobiety;
• Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
• Osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• Osoby korzystające z programu FE PŻ
Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób doświadczonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób korzystających z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ).
Główne rezultaty projektu:
• Po zakończeniu udziału w Projekcie 36 osób podejmie zatrudnienie,
• Po opuszczeniu programu u 48 osób nastąpi poprawa sytuacji,
• Po opuszczeniu programu 36 osób będzie poszukiwało pracy,
• Po opuszczeniu projektu min. 64 osoby uzyskają kwalifikacje.
W ramach wsparcia zapewnimy możliwość skorzystania z usług:
• Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – TUS, Trener aktywności;
• Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym – Terapia psychologiczna/ rodzinna/ psychospołeczna lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych;
• Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjno-zawodowym – Szkolenia zawodowe oraz staże;
Działania towarzyszące:
• Warsztaty aktywności obywatelskiej, aktywnego spędza czasu wolnego, rekreacji i uczestnictwa w kulturze;
• Akademię rodziny, w tym zintegrowane poradnictwo rodzinne (prawne, pedagogiczne, psychologiczne) oraz Szkołę dla rodziców;
a ponadto:
• materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu;
• zewnętrzny egzaminy po szkoleniach;
• serwis kawowy oraz obiad w trakcie trwania zajęć grupowych;
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
• zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
• dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.
• Stypendium stażowe 1790,30 zł netto/m-c,
• Stypendium szkoleniowe 1 432,80 zł netto,
• Zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki.
Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi - 90 cm, oznaczenie tras, brak stopni i progów, dostęp do windy, platformy przy schodowej oraz dostępna toaleta, możliwość pokonania schodów dzięki szynom najazdowym, dzwonek przed wejściem do budynku, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
www.aktywizacjaszansa.consultor.pl
Biura projektu
LIDER: Consultor Spółka z o.o.
ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin
ul. Szaniawskiego 46, 21-100 Lubartów
Tel. 519-323-398
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

PARTNER: Spółdzielnia Socjalna PIERROT & RÓŻA
ul. Długa 5, p. 107 Lublin
ul. Szaniawskiego 46, Lubartów
Biuro czynne: poniedziałek-środa 12:00-20:00, czwartek-sobota 8:00-16:00
Tel. 509-155-200

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o poinformowanie osób zainteresowanych o możliwości uzyskania wsparcia.


Z poważaniem,

Karolina Kaźmierczak - Pracownik Biura

1790 zł

Karolina

451562984