Ogłoszenia Lublin na Fz6.pl > Usługi i Firmy > Usługi informatyczne > Wystawianie aukcji internetowych od 2,99 zł Faktur

Archiwalne: Wystawianie aukcji internetowych od 2,99 zł Faktur

15.10.2018


Zajmujemy się wprowadzaniem danych (data entry), a w tym nade wszystko wystawianiem aukcji, dodawaniem produktów na sklepy, wprowadzaniem dostaw, zmianami parametrów, masowym wystawianiem aukcji internetowych, automatycznym wprowadzaniem produktów na sklepy internetowe. Wystawiamy aukcje na polskich i zagranicznych serwisach internetowych: Allegro, eBay, Amazon, Arena, eMag, OLX i inne. Dodajemy produkty na magazyn BASELINKER, sklepy internetowe: IAI, woocoomerce, Prestashop, Facebook i inne.
Poza wystawianiem aukcji i dodawaniem produktów na sklepy zajmujemy się obróbką graficzną: formatowanie zdjęć, wycinanie tła, cieniowanie, lustrzane odbicia. Oferujemy też usługi z zakresu stawiania i wdrażania sklepów internetowych, konfiguracji i personalizacji magazynów i sklepów (BASELINKER, IAI) oraz projektowania, personalizacji i poprawiania stron internetowych Bootsrap (tzw. Landing Page) oraz programowaniem oprogramowania monitorującego stany aukcyjne i stany magazynowe (oprogramowanie magazynowe oparte na API).

WYSTAWIANIE AUKCJI NA SERWISY AUKCYJNE
DODAWANIE PRODUKTÓW NA SKLEPY INTERNETOWE
STAWIANIE SKLEPÓW (KONFIGURACJA, PERSONALIZACJA, OPTYMALIZACJA, POZYCJONOWANIE)
PROGRAMOWANIE OPROGRAMOWANIE MONITORING STANÓW MAGAZYNOWYCH ( API )
TWORZENIE PLIKÓW PRODUKTOWYCH, WPROWADZANIE DANYCH
PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH LANDING PAGE (PERSONALIZACJA, POPRAWIANIE)
USŁUGI DLA E-C0MMERCE


We deal with data entry (data entry), including above all listing of auctions, adding products to stores, introducing deliveries, changes in parameters, massive listing of online auctions, and automatic introduction of products to online stores. We issue auctions on Polish and foreign websites: Allegro, eBay, Amazon, Arena, eMag, OLX and others. We add products to BASELINKER magazine, online stores: IAI, woocoomerce, Prestashop, Facebook and others.
In addition to listing and adding products to stores, we deal with graphic processing: image formatting, background cutting, shading, mirror reflections. We also offer services in the field of setting up and implementing online stores, configuration and personalization of warehouses and stores (BASELINKER, IAI) as well as designing, personalizing and improving Bootsrap websites (so-called Landing Page) and programming software monitoring auctioning states and inventory (storage software based on the API).

SENDING AUCTIONS ON AUCTION SERVICES
ADDING PRODUCTS FOR INTERNET SHOPS
STORE SHOPS (CONFIGURATION, PERSONALIZATION, OPTIMIZATION, POSITIONING)
PROGRAMMING WAREHOUSE MONITORING SOFTWARE (API)
CREATING PRODUCT FILES, ENTERING DATA
DESIGNING WEBSITES LANDING PAGE (PERSONALIZATION, IMPROVEMENT)
SERVICES FOR E-C0MMERCE

2 zł